Regulamin sklepu www.domRustykalny.pl

Ochrona danych osobowych - RODO

Szanowni Klienci. Dokonując zakupu w naszym sklepie domRustykalny.pl powierzacie nam Wasze dane osobowe. Tym samym wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie. W związku z powyższym pragniemy poinformować, że:

Administratorem danych osobowych jest Rogiński Warsztat Artystyczny Grzegorz Rogiński, ul. Słonimskiego 5/39, 80 280 Gdańsk.

Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Nie zbieramy danych osobowych oraz nie mierzymy zachowań naszych klientów, żeby wysyłać zindywidualizowane oferty. Nie udostępniamy Waszych danych podmiotom innym niż te, które są niezbędne dla procesu realizacji zamówienia.

Ponadto informujemy, że:

1. Macie prawo dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2. Przysługuje Wam prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
3. Odbiorcami danych są: dostawca serwera, podmioty obsługujące systemy księgowe oraz podmioty zajmujące się logistyką.
4. Dodatkowo, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z nami drogą mailową na adres: biuro@domrustykalny.pl lub na dane teleadresowe zawarte w zakładce Kontakt.

Regulamin sklepu www.domRustykalny.pl

Uwaga. Nie przyjmujemy zwrotów częściowych.
Uwaga. Produkty wykonane ręcznie oraz na zamówienie nie podlegają zwrotom.

§ 1. Zastosowanie

1. Witryna znajdująca się pod adresem www.domrustykalny.pl jest sklepem internetowym i służy do prowadzenia sprzedaży na odległość, w tym za pośrednictwem sieci Internet.

2. Prowadzącym sklep internetowy www.domrustykalny.pl – zwany dalej „Sklepem” jest Grzegorz Rogiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Rogiński - Warsztat Artystyczny Grzegorz Rogiński – wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. A. Słonimskiego 5/39, 80-280 Gdańsk. NIP 584-227-21-96, REGON 191709090, BDO 000614695, e-mail: biuro@domrustykalny.pl, tel.: +48 795 796 191.

3. Niniejszy Regulamin Sklepu stosuje się do umów sprzedaży zawieranych między:

Grzegorzem Rogińskim działającym w ramach firmy Rogiński – Warsztat Artystyczny Grzegorz Rogiński – zwanym dalej „Sprzedawcą”, a nabywcami jej produktów – osobami składającymi zamówienie – zwanymi dalej „Kupującymi”.

1. Powyższe nazewnictwo stosowane jest odpowiednio do stron czynności poprzedzających zawarcie umowy sprzedaży, o której mowa wyżej.
2. Kupującymi mogą być zarówno osoby fizyczne będące konsumentami tj. osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak i osoby fizyczne niebędące konsumentami oraz osoby prawne.

3. Przepisy dotyczące obowiązków Sprzedawcy zawierającego z Kupującym umowę na odległość, zasady i tryb zawierania oraz odstąpienia od takiej umowy wynikające z Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) mają zastosowanie jedynie do Kupujących będących konsumentami.

4. Sklep prowadzi sprzedaż tylko na terenie Polski, sprzedaż poza granicami Polski możliwa jest pod warunkiem wcześniejszego porozumienia się ze Sprzedawcą.

5. Regulamin Sklepu obowiązuje od 20-12-2014 r.

§ 2. Dane techniczne i informacje o produktach

1. Sprzedawca udostępnia Kupującym ogólną informację o produktach znajdujących się na stronie www.domrustykalny.pl.

2. Wygląd, w szczególności kolor produktów prezentowanych na stronie internetowej sklepu może nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu tych produktów w granicach właściwych dla rozbieżności występujących pomiędzy rzeczywistym wyglądem danej rzeczy, a jej wyglądem na zdjęciu.

§ 3. Składanie zamówień, potwierdzenie i anulowanie zamówienia

1. Bieżąca obsługa Kupujących prowadzona jest w dni robocze w godzinach od 9.30 do 17.00 pod numerami telefonu +48 795 796 191 oraz mailowo pod adresem: biuro@domrustykalny.pl.

2. Sprzedawca przyjmuje zamówienia złożone poprzez stronę internetową Sklepu w jeden z wskazanych niżej sposobów:

a) korzystając z konta Klienta,
b) korzystając z opcji zamówienia bez zakładania konta Klienta,
c) korzystając z możliwości złożenia zamówienia za pomocą poczty elektronicznej.

2. Kupujący wybiera formę płatności, a następnie składa zamówienie w momencie wybrania funkcjonalności „Zamawiam i płacę”.

3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje na wskazany przez niego adres mailowy automatycznie generowane potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie to nie jest równoznaczne z przyjęciem przez Sklep zamówienia do realizacji, jest ono jedynie informacją dla Kupującego, że treść zamówienia została poprawnie dostarczona do bazy danych Sklepu.

4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych kontaktowych (numeru telefonu, faksu, adresu e-mail) umożliwiających Sprzedawcy weryfikację rzetelności składanego zamówienia.

5. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji przesyłając Kupującemu w terminie 3 dni na wskazany przez niego w zamówieniu adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji, w której uwzględniona będzie cena zamówionego produktu oraz koszty transportu. Dokumenty te stanowią specyfikację zamówienia w rozumieniu niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt. 11 poniżej, gdzie specyfikację zamówienia stanowi specyfikacja zawarta w ofercie.

6. Warunki realizacji zamówień nietypowych (nie wynikających z prezentacji produktów na stronie internetowej Sklepu) są każdorazowo ustalane indywidualnie z Kupującym.

7. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem i dokonuje zakupu po raz pierwszy, warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest przedstawienie Sprzedawcy przez Kupującego wraz ze złożeniem zamówienia, a najpóźniej w momencie odesłania Sprzedawcy potwierdzonej specyfikacji, kopii aktualnych dokumentów potwierdzających status prawny Kupującego tj.:

a) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
b) zaświadczenia o nadaniu NIP,
c) zaświadczenia o nadaniu REGON,
d) dokumentu pełnomocnictwa do działania w imieniu Kupującego dla składających zamówienie osób, jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost z wcześniej wymienionych dokumentów.

8. W przypadku zmiany informacji o przedsiębiorstwie Kupującego zamieszczonych w ww. dokumentach, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tych zmianach Sprzedawcy przedkładając stosowne, nowe zaświadczenia jak w lit. a-d.

9. Powyższy obowiązek informacyjny dotyczy w szczególności zmian dotyczących firmy, siedziby, osób upoważnionych do reprezentacji, jak też złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, wszczęcie postępowania naprawczego lub likwidacji Kupującego.

10. W przypadku złożenia zamówienia w oparciu o przesłaną wcześniej Kupującemu przez Sprzedawcę ofertę handlową, realizacja zamówienia na warunkach ww. oferty uzależniona jest od złożenia przez Kupującego kompletnego zamówienia w terminie ważności ww. oferty. Przyjęcie do realizacji złożonego w ten sposób zamówienia następuje z chwilą doręczenia Sprzedawcy kompletnego zamówienia.

11. O braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Kupujący zostanie powiadomiony niezwłocznie po powzięciu przez Sprzedawcę wiedzy o wystąpieniu tych przyczyn.

12. W przypadku dostępności części towaru objętego zamówieniem Kupujący podejmuje decyzję o częściowej realizacji zamówienia lub anulowaniu całości zamówienia. Środki pieniężne przekazane już przez Kupującego Sprzedawcy w kwocie odpowiadającej wartości niezrealizowanego zamówienia (w tym kosztów transportu) zostają mu zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od chwili przekazania mu przez Sprzedawcę informacji o niedostępności zamawianego towaru.

13. Sklep może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji lub odmówić rezerwowania towaru do zamówienia, gdy Sprzedawcy nie udaje się nawiązać kontaktu z Kupującym w celu potwierdzenia zamówienia/rezerwacji w ciągu 3 dni roboczych od podjęcia pierwszej próby kontaktu.

14. Kupujący ma prawo dokonania zmiany w treści zamówienia do momentu, w którym przesyłka nie opuści magazynu Sklepu. Wymaga to powtórzenia kroków przewidzianych w punktach 3 do 6 powyżej.

15. Zamówienie może zostać anulowane do momentu rozpoczęcia jego realizacji, czyli do chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie z pkt. 6 powyżej. Do skutecznego anulowania zamówienia przez Kupującego konieczne jest złożenie Sprzedawcy pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie.

16. W przypadku Kupujących nie będących konsumentami anulowanie zamówienia po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia go do realizacji wymaga pisemnej zgody Sprzedawcy oraz wiąże się z obciążeniem Kupującego kosztami jakie Sprzedawca już poniósł przy wykonywaniu zamówienia. Do Kupujących będących konsumentami zastosowanie znajdują przepisy o możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z dalszymi postanowieniami niniejszego regulaminu.

17. Przekazanie Kupującemu przez Sprzedawcę pocztą elektroniczną informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji zgodnie z pkt. 6 powyżej jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej obie strony umowy sprzedaży z zastrzeżeniem pkt. 8 powyżej, w którym do określenia chwili zawarcia umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące związania ofertą w odniesieniu do przedsiębiorców pozostających w stałych stosunkach handlowych.

§ 4. Cena i warunki płatności

1. Wszystkie ceny zawarte w podawanych przez Sprzedawcę informacjach cenowych wyrażone są w walucie polskiej (PLN) i zawierają podatek VAT. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia powyższe nie mają wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3. Ceną wiążącą dla stron umowy sprzedaży jest cena wskazana w specyfikacji zamówienia.

4. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:

a) przelewem na rachunek bankowy wskazany w specyfikacji zamówienia. Towar wysyłany jest po zaksięgowaniu kwoty na rachunku Sprzedawcy. Wpłaty należy dokonać po potwierdzeniu przez sklep pełnej dostępności zamówionego towaru;
b) przelewem online (DotPay) - forma płatności elektronicznej obsługiwana przez DotPay;
c) przelewem z odroczonym terminem płatności – dotyczy to tylko odbiorców instytucjonalnych i możliwe jest jedynie po indywidualnym uzgodnieniu dokonanym na piśmie;
d) za pobraniem.

5. Kupujący dokonujący pierwszego zakupu od Sprzedawcy może zostać zobowiązany do dokonania przedpłaty, co nie dotyczy Kupujących będących konsumentami.

6. Jeśli Kupujący opóźnia się z zapłatą, Sprzedawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za czas opóźnienia, wstrzymania dostawy zamówionych towarów oraz wstrzymania realizacji kolejnych zamówień Kupującego.

§ 5.Terminy i inne warunki dostawy

1. Sprzedawca akceptuje jako formę dostawy przesyłkę kurierską – bez ograniczeń wartości zamówienia. Przesyłki za pobraniem wysyłane są do kwoty 9999,- PLN brutto.

2. Koszty dostawy kształtują się następująco:

Przesyłki kurierskie do 15 kg

30,- zł
35,- zł (za pobraniem)

Przesyłki paletowe krajowe

do 200 kg - 200,- zł (230,- za pobraniem)
do 1000 kg - 250,- zł (280,- za pobraniem)
do 2000 kg - 500,- zł (530,- za pobraniem)
do 3000 kg - 750,- zł (780,- za pobraniem)
do 4000 kg - 1000,- zł (1030,- za pobraniem)

Przesyłki bezpośrednie z zagranicy ustalane są indywidualnie.

3. Niektóre produkty ze względu na swoje wymiary wysyłane są wyłącznie na paletach, w takiej sytuacji koszt ich dostawy jest wyliczany wg. tzw. wagi gabarytowej, zamawiający jest zawsze informowany o całkowitych kosztach dostawy.

4. Ze względu na swój ciężar Sprzedawca wysyła niektóre towary spedycją paletową. Zasady dostaw paletowych są inne niż zasady dotyczące zwykłych przesyłek kurierskich. W dostawie paletowej nie ma możliwości wnoszenia towaru „pod drzwi”. Nie stosuje się też tzw. powtórnej próby doręczenia – każdy nadplanowy przyjazd ciężarówki jest obarczony dodatkową opłatą i wymaga złożenia osobnej dyspozycji. W przypadku innego sposobu składania zamówienia forma, warunki i termin dostawy określane są na podstawie indywidualnych ustaleń ze Sprzedawcą przed przyjęciem zamówienia do realizacji. Treść tych ustaleń stanowi element specyfikacji zamówienia.

5. Sprzedawca realizuje sprzedaż produktów z posiadanych zapasów magazynowych lub na zamówienie. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów produktów sprowadzanych na zamówienie.

6. Sprzedawca każdorazowo informuje Kupującego o czasie realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania towaru kurierowi, przy czym uwzględnieniu podlegają jedynie dni robocze.

7. Przewidywany czas doręczenia przesyłki przez kuriera, deklarowany jest przez firmę kurierską i wynosi do 3 dni robocze dla przesyłek krajowych, a w żadnym razie termin dostawy nie przekroczy 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.

8. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

9. Termin realizacji zamówienia produktów, które nie znajdują się w zapasach magazynowych biegnie od momentu zawarcia umowy określonego w § 3 pkt. 18 niniejszego regulaminu i każdorazowo ustalany jest indywidualnie z Kupującym z uwzględnieniem możliwości i czasu potrzebnego na ich zamówienie od producenta lub dystrybutora, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w § 3 pkt. 11 niniejszego regulaminu, w których termin realizacji zamówienia biegnie od daty i w sposób określony w ofercie.

10. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane w terminie wskazanym w specyfikacji zamówienia, o nowym terminie realizacji zamówienia Sprzedawca poinformuje Kupującego pocztą elektroniczną lub faksem.

11. Adres magazynu sklepu (dla dostaw, zwrotów i reklamacji): Rogiński Warsztat Artystyczny Grzegorz Rogiński Tymawa 38A, 83-140 Tymawa.

12. Kupujący otrzyma od Sprzedawcy pisemne potwierdzenie zawartej z Kupującym umowy sprzedaży - fakturę VAT. Faktura zostanie załączona do przesyłki chyba, że odmienna dyspozycja zawarta zostanie w specyfikacji zamówienia. Dane na dokumencie zakupu są zgodne z dosłownym ich brzmieniem podanym przez Kupującego.

13. Kupujący dokonując odbioru zamówienia zobowiązany jest dokonać odbioru ilościowego i jakościowego przedmiotu zamówienia.

§ 6. Zwrot lub zamiana zakupionych towarów

1. Kupujący niebędący konsumentem może w wyjątkowych przypadkach za pisemną zgodą Sprzedającego dokonać zwrotu produktów lub wnosić o ich zamianę. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia takiego Kupującego ewentualnymi kosztami poniesionymi w związku z tą operacją.

2. Kupujący może skorzystać z prawa, o którym mowa w pkt. 1 powyżej pod warunkiem, że na własny koszt dostarczy Sprzedawcy przedmiot zamówienia w nienaruszonym stanie i – jeśli dotyczy – w oryginalnym opakowaniu.

§ 7. Zastrzeżenie prawa własności

1. Sprzedawca, dla Klientów niebędących konsumentami, zastrzega sobie prawo własności towaru do chwili otrzymania pełnej zapłaty za towar.

2. Przed dokonaniem pełnej zapłaty za zamówienie, Kupującemu nie przysługuje, bez pisemnej zgody Sprzedawcy, prawo dysponowania tym towarem w sposób, który mógłby spowodować zagrożenie lub obciążenie prawa własności towaru przysługującego Sprzedawcy, co nie dotyczy Klientów będących konsumentami.

§ 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1. Kupujący będący konsumentem może w terminie 14 dni od umowy odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem:

a) kosztów wyboru sposobu dostarczenia towaru innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę właściwy dla dostarczonego towaru – w tym przypadku Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu kosztów dodatkowych, zwrócony zostanie koszt zgodnie z najtańszym sposobem dostawy, właściwym dla dostarczonego towaru,
b) kosztów bezpośredniego zwrotu rzeczy Sprzedawcy.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia odebrania towaru przez Kupującego lub wskazaną przez Kupującego inną osobę trzecią inną, niż przewoźnik, a w przypadku, gdy:

a) na zakupiony towar składa się wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin 14 dni liczony jest od dnia dostarczenia ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) Kupującemu dostarczane jest wiele rzeczy przez czas oznaczony, termin 14 dni liczony jest od dostarczenia Kupującemu pierwszej rzeczy.

3. Kupujący może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone na piśmie i wysłane na adres: Rogiński Warsztat Artystyczny, Tymawa 38A, 83-140 Tymawa lub wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail sklepu: biuro@domrustykalny.pl. Formularz odstąpienia od umowy jest dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Reklamacje i zwroty”.

4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego terminem.

5. W przypadku odstąpienia od umowy poprzez złożenie oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej, Kupujący niezwłocznie otrzyma potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres mailowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy we wskazany wyżej sposób, umowę uważa się za niezawartą, a jeżeli Kupujący będący konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot płatności następuje w taki sam sposób, jakiego użył Kupujący chyba, że Kupujący zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

10. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

11. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Zwroty towaru powinny być kierowane na adres: Rogiński Warsztat Artystyczny, Tymawa 38A, 83-140 Tymawa. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię faktury lub dokumentu zamówienia lub w inny sposób udokumentować zakup towaru.

13. Zwracany towar Kupujący powinien odesłać zapakowany, w sposób zabezpieczający ten towar przed uszkodzeniem w trakcie transportu.

14. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującym będącymi konsumentami w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego będącego konsumentem lub służący zaspokajaniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 10. Reklamacja

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.domrustykalny.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towarów (rękojmia za wady). Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy obowiązującą na terenie całej Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji. Reklamacje gwarancyjne należy składać zgodnie z treścią gwarancji.

2. Jeżeli towar ma wadę Kupujący może żądać obniżenia ceny, albo odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad, albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiona przez Sprzedawcę, albo nie uczynił zadość obowiązkowi naprawy lub wymiany. Kupujący będący konsumentem może żądać zamiast usunięcia wady wymiany towaru lub zamiast wymiany żądać usunięcia wady chyba, że doprowadzenie do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów.

3. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu.

5. Zgłoszenia reklamacji można dokonać w szczególności poprzez pobranie formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Reklamacja i zwroty”, a następnie wypełnienie i dołączenie do przesyłki z reklamowanym towarem.

6. Towar należy odesłać pod adres: Rogiński Warsztat Artystyczny, Tymawa 38A, 83-140 Tymawa. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię faktury lub dokumentu zamówienia lub w innym sposób udokumentować zakup towaru w Sklepie.

7. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru. W przypadku uznania reklamacji wszelkie koszty usunięcia wady lub wymiany towaru obciążają Sprzedawcę. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ciągu 14 dni oznacza uznanie roszczeń Kupującego.

§ 11. Ograniczenie odpowiedzialności – obowiązuje tylko w stosunku do Kupujących będących przedsiębiorcami

1. Odszkodowanie za szkody wynikłe z niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez strony ich zobowiązań ograniczone jest wyłącznie do strat stanowiących normalne następstwo takiego niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań i których wystąpienie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

2. Sprzedawca nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za szkody wynikłe ze wstrzymania prac, utraty zysku lub strat pośrednich Kupującego.

3. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez którąkolwiek ze stron jej zobowiązań, druga strona winna podjąć wszelkie działania w celu uniknięcia lub ograniczenia ewentualnych szkód jakie mogłaby ponieść z tego powodu. Niepodjęcie takich działań spowoduje utratę prawa do odszkodowania lub ograniczenie jego wysokości.

4. Łączna kwota odszkodowania należnego którejkolwiek ze stron za szkody poniesione z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań przez drugą stronę jest ograniczona maksymalnie do równowartości kwoty zamówienia.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu spowodowane przez dostarczony produkt, które nastąpiły po wydaniu produktu z magazynu Sprzedawcy.

§12. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Grzegorz Rogiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Rogiński - Warsztat Artystyczny Grzegorz Rogiński – wpisany do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. A. Słonimskiego 5/39, 80-280 Gdańsk.

2. Dane osobowe Kupującego są umieszczenie w bazie Sprzedawcy oraz przetwarzane dla celów zawarcia i realizacji umowy oraz w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych osobowych. Dane te nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom bez wiedzy i zgody Użytkownika. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób do tego nieupoważnionych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 29 października 1997 roku. nr 133 poz. 883).

3. W przypadku wyrażenia przez Kupującego dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu informowania Kupującego o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia w każdym czasie.

4. Kupujący, niezależnie od możliwości złożenia zamówienia, posiada możliwość zapisania się na wysyłany drogą e-mailową newsletter zawierający informacje marketingowe (specjalne oferty, nowości w ofercie, informacje o akcjach marketingowych organizowanych przez Sklep i partnerów, nowe funkcje itp.).Zapisanie się na newsletter jest całkowicie dobrowolne i nie jest powiązane ze zgodą na jakąkolwiek inną interakcję Sklepu z użytkownikiem, w szczególności z zawarciem umowy. Każda osoba zapisana na newsletter ma możliwość samodzielnego wypisania się (usunięcia swojego adresu e-mail) z bazy adresatów newslettera poprzez kliknięcie w link zawarty w każdym newsletterze.

5. Struktura witryny Sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.

§13. Wymagania techniczne

1. Minimalne wymagania techniczne wobec komputera, używanego do zakupów w Sklepie: komputer z dostępem do sieci Internet oraz poczty e-mail, wymagane oprogramowanie: komputer z systemem operacyjnym obsługującym jedną z poniższych przeglądarek internetowych: Internet Explorer 7.x i nowsze, Firefox 2.x i nowsze, Chrome 10.x i nowsze, Opera 8.x i nowsze, przeglądarka z włączoną obsługą akceptacji ciasteczek (cookies) oraz włączoną obsługą Java Script, wymagania sprzętowe: procesor klasy Pentium 233MHz lub szybszy, min. 64MB pamięci RAM, karta wideo i monitor o rozdzielczości min. 1024px w poziomie, klawiatura lub dowolne urządzenie wskazujące.

§14. Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe

1. Prawem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów będzie prawo polskie. Do rozstrzygania sporów między stronami w sytuacji gdy Kupującym jest przedsiębiorca właściwym będzie sąd miejscowo właściwy ze względu na miejsce siedzibę Sprzedawcy według obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi będącymi konsumentami właściwość sądu ustalana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§15. Postanowienia końcowe

1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu są lub staną się bezskuteczne, nieważne lub też nastąpi zmiana obowiązującego prawa mająca wpływ na ich treść, regulamin pozostanie ważny w pozostałej części.

2. Sprzedawca może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie, z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku, gdy zmiana taka jest konieczną w związku ze zmianami w obowiązujących przepisach prawa lub zmianą funkcjonalności Sklepu, zmianami technicznymi lub technologicznymi, które wpływać mogą na działanie Sklepu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu z wyraźnym określeniem daty, kiedy nowy Regulamin wchodzi w życie. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu pojawi się na stronie Sklepu na 7 dni przed zamieszczeniem zmian.

3. Zarejestrowani klienci Sklepu zostaną poinformowani o zmianach mailowo i w przypadku nie zaakceptowania zmian mogą zrezygnować z konta w Sklepie. Zmiana Regulaminu w żaden sposób nie narusza praw nabytych Kupujących i nie ma zastosowania do umów zawartych przed zmianą

4. Niedozwolone jest dostarczanie przez Kupującego do Sprzedawcy treści o charakterze bezprawnym.