Zwroty i reklamacje w sklepie domRustykalny.pl

Pliki do pobrania:

Zwroty

Uwaga. Nie przyjmujemy zwrotów częściowych.
Uwaga. Produkty wykonane ręcznie oraz na zamówienie nie podlegają zwrotom.

1. Kupujący będący konsumentem może w terminie 14 dni od umowy odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem:

a) kosztów wyboru sposobu dostarczenia towaru innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę właściwy dla dostarczonego towaru – w tym przypadku Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu kosztów dodatkowych, zwrócony zostanie koszt zgodnie z najtańszym sposobem dostawy, właściwym dla dostarczonego towaru,
b) kosztów bezpośredniego zwrotu rzeczy Sprzedawcy.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia odebrania towaru przez Kupującego lub wskazaną przez Kupującego inną osobę trzecią, niż przewoźnik, a w przypadku, gdy:

a) na zakupiony towar składa się wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin 14 dni liczony jest od dnia dostarczenia ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) Kupującemu dostarczane jest wiele rzeczy przez czas oznaczony, termin 14 dni liczony jest od dostarczenia Kupującemu pierwszej rzeczy.

3. Kupujący może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone na piśmie i wysłane na adres: Rogiński Warsztat Artystyczny, Tymawa 38A, 83-140 Tymawa lub wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail sklepu: biuro@domrustykalny.pl.

4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego terminem.

5. W przypadku odstąpienia od umowy poprzez złożenie oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej, Kupujący niezwłocznie otrzyma potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres mailowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy we wskazany wyżej sposób, umowę uważa się za niezawartą, a jeżeli Kupujący będący konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot płatności następuje w taki sam sposób, jakiego użył Kupujący chyba, że Kupujący zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

10. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

11. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Zwroty towaru powinny być kierowane na adres: Rogiński Warsztat Artystyczny, Tymawa 38A, 83-140 Tymawa. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię faktury lub dokumentu zamówienia lub w inny sposób udokumentować zakup towaru.

13. Zwracany towar Kupujący powinien odesłać zapakowany, w sposób zabezpieczający ten towar przed uszkodzeniem w trakcie transportu.

14. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującym będącymi Konsumentami w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego będącego Konsumentem lub służący zaspokajaniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Reklamacje

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.domrustykalny.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towarów (rękojmia za wady).

3. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy obowiązującą na terenie całej Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji. Reklamacje gwarancyjne należy składać zgodnie z treścią gwarancji.

4. Jeżeli towar ma wadę Kupujący może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiona przez Sprzedawcę albo nie uczynił zadość obowiązkowi naprawy lub wymiany. Kupujący będący konsumentem może żądać zamiast usunięcia wady wymiany towaru lub zamiast wymiany żądać usunięcia wady chyba, że doprowadzenie do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów.

5. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu.

7. Zgłoszenia reklamacji można dokonać w szczególności poprzez pobranie formularza reklamacji, a następnie wypełnienie i dołączenie do przesyłki z reklamowanym towarem.

8. Towar należy odesłać pod adres: Rogiński Warsztat Artystyczny, Tymawa 38A, 83-140 Tymawa. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię faktury lub dokumentu zamówienia lub w innym sposób udokumentować zakup towaru w Sklepie.

9. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru. W przypadku uznania reklamacji wszelkie koszty usunięcia wady lub wymiany towaru obciążają Sprzedawcę.

10. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ciągu 14 dni oznacza uznanie roszczeń Kupującego.